ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ

POJISTNÉ UDÁLOSTI (ÚRAZY) VZNIKLÉ OD 1. 2. 2019 VYŘIZUJE POJIŠŤOVNA VZP, a. s.

Oznámení škodné události:

Vznik škodní události je nutné oznámit pojišťovně prostřednictvím:

  1. Formulář Oznámení škodné události z úrazového pojištění v případě škodní události smrti v důsledku úrazu, trvalých následků úrazu s progresí, denního odškodného za dobu nezbytného léčení úrazu, nákladů na invalidní vozík a pohřebních výloh. Na druhé straně formuláře do „Doplňující poznámky“ je nutné uvést jméno a příjmení odpovědného pracovníka konkrétního sportovního svazu/klubu a potvrdit razítkem a podpisem skutečnost, že k pojistné události došlo u pojištěné osoby při pojištěné činnosti dle Čl. II. Pojistné smlouvy.

K formuláři je nutno připojit doklady:

  • kopii zdravotní dokumentace pojištěného týkající se úrazu
  • v případě trvalých následků kopii dokumentace o průběhu léčení a rehabilitace a kopii lékařské zprávy po ustálení trvalých následků
  • v případě úmrtí ověřenou kopii úmrtního listu a kopii lékařské zprávy o příčině smrti
  • kopii policejního protokolu v případě vyšetřování policií

2. Formulář Oznámení škodné události z pojištění pro případ pracovní neschopnosti v případě denního odškodného po dobu pracovní neschopnosti z důvodu úrazu. Na druhou stranu formuláře pod „Požadovaná dokumentace“ je nutné uvést jméno a příjmení odpovědného pracovníka konkrétního sportovního svazu/klubu a potvrdit razítkem a podpisem skutečnost, že k pojistné události došlo u pojištěné osoby při pojištěné činnosti dle Čl. II. Pojistné smlouvy.

K formuláři je nutno připojit doklady:

  • zdravotní dokumentaci pojištěného týkající se pracovní neschopnosti
  • doklad o pracovní neschopnosti
  • kopii policejního protokolu v případě vyšetřování policií
  • kopii propouštěcí zprávy v případě hospitalizace

 

Případné další potřebné doklady jsou uvedeny v Pojistné podmínky.

Pojišťovna posoudí úplnost předložených dokladů o nahlášení škodní události, případně si vyžádá další dokumenty relevantní k šetření.

Důležité dokumenty: Pojistná smlouvaDodatek k pojistné smlouvěRozsah pojištění.

Hlášení škodných událostí zasílejte emailem s naskenovanými dokumenty na adresu: oznameni.udalosti@pvzp.cz

 

nebo doporučenou poštou na adresu:

 

Pojišťovna VZP, a.s.

Odbor likvidace pojistných událostí
Ke Štvanici 656/3

186 00  Praha 8 – Karlín

 

Kontaktní osoba pro hlášení škodných událostí:

Martina Hovorková

Telefon: +420 233 006 311

 

Vaše případné dotazy k pojištění a k hlášení škodných událostí:

Klientská linka Pojišťovny VZP, a.s.

Tel.: + 420 233 006 311

E-mail: info@pvzp.cz

(v pracovní dny od 9:00 do 17:00 hodin, v pátek od 9:00 do 16:00 hodin)

Vedoucí klientské linky: Mgr. Petra Nedellecová

 

 

POJISTNÉ UDÁLOSTI (ÚRAZY) VZNIKLÉ V OBDOBÍ 1. 1. 2017 – 31. 1. 2019 VYŘIZUJE POJIŠŤOVNA KOOPERATIVA, a. s.

Důležité dokumenty: Oznámení pojistné událostiOznámení pracovní neschopnostiOznámení trvalých následků úrazu.

Přesné informace, jak postupovat v tomto případě, naleznete na webových stránkách https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/kooperativa.html.