Podávání žádostí PROVOZ A ÚDRŽBA 2021

Vážení sportovní přátelé,

ve dnech 30. listopadu 12:00 hodin až 23. prosince 2020 17:00 hodin, můžete žádat o dotaci PROVOZ A ÚDRŽBA 2021.

Výzva je určena na podporu provozovatelů sportovních zařízení z řad neziskových sportovních organizací, přičemž dané sportovní zařízení je buď v jeho vlastnictví, nájmu, výpůjčce či pachtu, a to soustavně alespoň od 1. ledna 2020.

Sportovním zařízením se pro potřeby Výzvy rozumí sportovní zařízení dle § 2 odst. 5 zákona o podpoře sportu, tj. objekt, pozemek, vodní plocha, budova nebo jejich soubor sloužící výhradně nebo převážně pro provozování sportu, které je provozuschopné a pro provozování sportu využívané.

Dotace může činit max. 50 % celkových nákladů souvisejících s provozem sportovního zařízení. Na základě první vlny dotazů připojujeme doplňující výklad, zpracovaný ve spolupráci s NSA, k otázce výše spolufinancování a celkové alokace programu, která nemusí být konečná.

Žadatel může v rámci Výzvy podat pouze jednu žádost. Žádost je podávána pouze formou elektronického formuláře.

Výzva PROVOZ A ÚDRŽBA 2021

Dodatek č. 1 Výzvy PROVOZ A ÚDRŽBA 2021

Publikováno
V rubrikách Novinky